zondag, oktober 17

نظریه گاندی


گاندی هفت مورد را بدون داشتن هفت مورد دیگر خطرناک می دانست:
1. ثروت, بدون زحمت
2. لذت, بدون وجدان
3. دانش, بدون شخصیت
4. تجارت, بدون اخلاق
5. علم, بدون انسانیت
6. عبادت, بدون ایثار
7. سیاست, بدون شرافت
این هفت مورد را گاندی تنها چند روز پیش از مرگش بر روی یک تکه کاغذ نوشت و به نواسه اش داد.
اعتقاد بر این است که وی این موارد را در جستچوی خود برای یافتن ریشه خشونت شناسایی کرد.
در نظر گرفتن این موارد, بهترین راه جلوگیری از بروز خشونت در یک فرد و یا جامعه است. خشونت که آنرا خشونت پنهان مینا مند.

به وبلاگ بمانی خوش آمدی