zaterdag, oktober 16

جبران خلیل جبران


شاید بتوانید دست و پای مرا به غل و زنجیر کشید و یا مرا به زندانی تاریک بیافکنید ولی افکار مرا که آزاد است نمی توانید به اسارت در آورید.

جبران خلیل جبران

به وبلاگ بمانی خوش آمدی