maandag, april 19

عشق آموختنی نیست.

"آموزگار نیستم تا ترا بیاموزم چگونه دوست بداری
ماهیان به آموزنده ای نیاز ندارند تا شنا بیاموزند
و پرندگان به آموزنده ای برای پرواز نیازی ندارند
عشق را از ماهی بیاموز و از پرنده
که عشق آموختنی نیست و بزرگترین عشاق تاریخ خواندن نمیدانستند
از یک شاعر عرب "

به وبلاگ بمانی خوش آمدی