dinsdag, maart 9

روزی هم ملت شاهد اعتراف های حاج حسین بازجو خواهند بود


خبر بیماری حسین شریعتمداری بسیاری از مردم را شاد کرد، کسانی که سالها مورد هجو و هتک او واقع شده بودند، کسانی که از زخم زبان او مصون نبودند، حسین شریعتمداری از کسانی است که مردم از زبان و قلم او آسایش ندارند، او راس فتنه و فتنه گران است، اما من برای سلامتی او دعا می کنم، او نباید بمیرد، من روزی را می بینم که او و امثال او را در محکمه ی عدل ملت محاکمه کنیم، او نباید بمیرد! هرگز، ما با او کارها داریم، خیبری ها باید او را محاکمه کنند،
باید معلوم شود از چه تبار است و چرا این فتنه را برپاکرده است. روزی هم ملت شاهد اعتراف های حاج حسین بازجو خواهند بود! حاج حسین آقا؛ تو نباید بمیری، من در بند 209 به ملاقاتت خواهم آمد، اما مطمئن باش ما مثل شما عمل نخواهیم کرد، اگر شما با انسان ها چون حیوان رفتار کردید، ما با چون تویی، چون انسان رفتار می کنیم، ما به تعالیم رسول خدا پایبندیم، اما تو چه؟ آیا خدا را می شناسی ؟ هرگز! آیا به معاد و قیامت باور داری؟ هرگز! نمی توانم بگویم که تو فقط قدرت را می شناسی، من دست های توطئه را در پس تو می بینم. حاج حسین بازجو؛ زنده بمان تا روز محاکمه چیزی نمانده است. 88/12/17 دکتر دکتر مهدی خزعلی

به وبلاگ بمانی خوش آمدی