zondag, februari 28

کاوه آهنگر محبوس در قلعه ضحاک


روزهها از اسارت کاوه قاسمی، کاوه آهنگر کرمانشاه که کمر به نبرد با ضحاک زمان بسته است، میگذرد و ما همچنان بی خبر از حال و روزگار وی.
براستی کاوه کجاست؟ بر سر کاوه چه آمده است، روزگار را چگونه می گذراند؟ بکدامین گناه و بکدام جرم؟
صدائی که برای حق طلبی و دفاع از مظلومان بخروش می آمد به زنجیر کشیده شده است. کاوه در قلعه ضحاک محبوس است و ضحاک همواره قربانیان بیشتری طلب می کند. ضحاکیان هر شب و روز بر جسم نحیف کاوه می تازند تا شاید او را به زانو بیاورند. زهی خیال باطل.
کاوه بذر شهامت، شجاعت، دلاوری، بی باکی، انساندوستی و عدالت و انصاف را در کویر خشک کرمانشاهان،سنندج و ایلام و دیگر مناطق کرد و لر و کلهر کاشته . بذرهای کاشته شده کاوه اینک نهالانی برومند شده اند . ای ضحاک تو کاوه را در بند کرده ای با نهالان برومندی که کاوه کاشته چه می کنی؟
ای ضحاک زمان بدان که کاوه آهنگر کرمانشاه برای کردهها سمبل مقاوت، مظلومیت و انسانیت و شرف است. کاوه در نزد ملت کرد محبوب است.آفرین و تبریک به پدر و مادر کاوه بخاطر تربیت چنین انسان لایق و بی باکی .
کاوه نان عافیت جوئی نخورد و بسان کاوه آهنگر به جنگ ضحاک رفت. کاوه در قلب تک تک کردهها زنده است. زیرا کاوه سمبل زنده کیانوش آسا، احسان فتاحییان و دیگر شهدای سال 60 است. شهدائی چون علی سلیمی معروف به کمال، شهید جلیل فصیحی که بعد از تحمل سالها اسارت از زندان آزاد شد و مجددا دستگیر و در اثر ضربات میل گرد شهید شد. یا دیگر شهیدان کردستان که همچون کاوه بی باک و بی پروا برای کسب آزادی در راه آزادی جان فدا نمودند.
کاوه جان هر لحظه بیاد تو هستیم و هر لحظه نامت بر سر زبانها جاری است.
کاوه جان بیادت هستیم آنگاه که ضحاکیان به جانت می افتند و تودلیرانه به بدبختی و دریوزگی شان می خندی.
کاوه جان تو مظهر شرف و عزت ملت کرد هستی. بیادت هستیم هر لحظه و هر ثانیه.
به امید آزادی تو و میهن.
طاهره خرمی
هلند 28 فوریه

به وبلاگ بمانی خوش آمدی