zaterdag, januari 2

صبح پیروزی نزدیک استصبح پیروزی نزدیک است
در حالی که به اطرف خود و صحنه آتش بازی دیشب و به آزادی مردم هلند می نگریستم، سخت دلم برای مردم ایران گرفت. برای مردمی که برای آشامیدن آب ...

به وبلاگ بمانی خوش آمدی