vrijdag, september 4

تجاوز جنسی یک خشونت سیاسی عریان

تجاوز جنسی یک خشونت سیاسی عریان


کردانه: طاهره خرمی: در حقیقت شکنجه گر با انجام تجاوز جنسی هم شر زندانی شجاع را کم می کند و هم می خواهد درسی به دیگر زندانیان مقاوم بدهد. علی رغم همه اینها شکنجه گران با این شیوه می خواهند هم ...

به وبلاگ بمانی خوش آمدی