donderdag, april 9

اما جوان هایی هستند که هنوز زنده اند، جوانان دانشجو همچون شبنم مددزاده، عباس حکیم زاده، مجید توکلی، حسین ترکاشوند، کوروش دانشیار و اسماعیل سلمان پور احمد قصابان، نريمان مصطفوي، مهدي مشايخي، محمد پورعبدالله و بسیاری دیگر که در زندان اند

به وبلاگ بمانی خوش آمدی