donderdag, oktober 16

اعدام زنان در تابستان ٦٧ در زندانهای ایلام و کرمانشاه


مصاحبه ای با طاهره خرمی

طاهره خرمی در سال ١٣٦٧ در زندان نبود، اما دارای اطلاعاتی است در باره زنانی که در آن سال در این زندانها اعدام شدند. وی در معرفی خودش می گوید: در مهر ماه سال ١٣٦٠ به خاطر هواداری از مجاهدین در ایلام دستگیر شدم. بمدت سه سال در زندانهای ایلام و دیزل آباد کرمانشاه بودم. در سال ١٣٦٣ آزاد شدم و بعد از مدتی فعالیت در ایران به قرارگاه مجاهدین (...) ادامه

به وبلاگ بمانی خوش آمدی