zaterdag, maart 29

همه در جنایت خود سوزی زنان و دختران سهیم هستند


ما همه به نوبه خود در این جنایت سهیم هستیم. و سهم هرکس به اندازه درکش از این جنایت است. ما باید در جهت یک حرکت عمومی که زنان و مردان برای بوجود آمدن یک جامعه برابر انسانی تلاش می کند شرکت فعاال داشته باشیم

به وبلاگ بمانی خوش آمدی