vrijdag, maart 7

تقدیم به نسرین رجبی، حکیمه، فرح،جسومه، فرشته؛ مرضیه و تمام شیر زنان ایران که برای آزادی و برابری جان خویش را فدا نمودند


من امروز او را بخاک سپردم

مغموم در کنار سوسوی شمعی فروزان بنشسته بودم
قلمم رقصان کلماتی را که در ضمير ناخوداگاهم بود
بر صفحات و سينه سپيد کاغذ می نگاشت
ناگاه ندائی در درونم بانگ برداد و بگفت
من امروز او را بخاک سپردم

http://ilam06.blogspot.com/

به وبلاگ بمانی خوش آمدی