woensdag, maart 19


هرچند که سنگلاخ و شب تاریک است

هر چند که پرتگاه و ره باریک است

با این همه ، رهنوردها می دانند

از نیمه گذشته شب ، سحر نزدیک است

نعمت آزرم

به وبلاگ بمانی خوش آمدی