woensdag, januari 16

حلق آويز

رژیم جمهوری اسلامی یک زندانی مجروح را در حالیکه پاهایش قطع شده و خون از بدنش جاری بود، روی برانكار مخصوص حمل مجروحان حلق آويز کرد.

به وبلاگ بمانی خوش آمدی