maandag, januari 28

دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب ایران با انتشار فراخوانی خواهان برگزاری روز همبستگی با دانشجویان در بند ایران در روز ۱۶ فوریه ۲۰۰۸ و اعتراض به ادامه ی بازداشت و شکنجه ی دانشجویان شده اند و خطاب به مردم آزادی خواه نوشته اند: ما، دانشجویان زندانی، خانواده های زندانیان و کل جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی امروز بیش از هرزمان دیگری به حمایت های شما محتاج است

به وبلاگ بمانی خوش آمدی