maandag, januari 28


محمود کویر
به راستی در آستانه ی این هزاره ی دانش و خرد ما کجای جهان ایستاده ایم؟ نگاهی بیندازیم به این چند نمونه گزارش که نمونه های دیگرش تمام این سرزمین را از کوچه و بازار تا دانشگاه و دولت پر کرده است. این چه بازی است؟ سبب چیست؟ چه کسان و دستگاهی بر این هیزم جهالت آتش در می افکنند؟

به وبلاگ بمانی خوش آمدی