zaterdag, januari 6


چارچوب آرمانشهر و حوزه عمل زنان

‏ ایده های یک آرمانشهر بایستی تا جای ممکن کلی و خارج از چارچوب و ‏روش اجرایی بمانند. تا قابل اشائه و پذیرش توسط تمام لایه های اجتماع باشند. اما ایا اینکه این روش قابل ‏اجراست توسط حرکت اجتماعی زنان به اثبات رسیده. ‏

حکم سنگسار در ایران

چرا مقامات قضایی ايران زنا را "جرمی سنگين" می‌دانند؟ چگونه و به چه شکل، تمايلات جنسی يک زن، سامان و ‏نظم اجتماعی را در معرض خطر قرار می‌دهد؟ چرا اين زنان هستند که بيشتر از مردان به مرگ بيرحمانه و فجيع ‏توسط سنگسار محکوم می‌شوند؟‏

به وبلاگ بمانی خوش آمدی